English
Search icon

Квалифицирано удостоверение за професионален усъвършенстван електронен подпис

Професионално КУУЕП се използва при защитено и криптирано изпращане на електронни съобщения и защитени и криптирани комуникации, достъп до информация и онлайн транзакции изискващи значително ниво на сигурност.

Професионалното КУУЕП няма значението на саморъчен подпис спрямо всички по смисъла на Регламент 910/2014 г. и на чл.13 на ЗЕДЕУУ и идентифицира Потребителя като Титуляр на УЕП.

Професионално КУУЕП не се подновява, Потребителят-Титуляр може да заяви пред Доставчика искане за издаване на ново професионално КУУЕП с нова двойка ключове.

Валидност Цена с ДДС  
1 година 12 лв.  
Необходими документи
Издаване

Необходими документи за издаване:

  • Удостоверение за вписване в Търговския регистър или друг документ, удостоверяващ правния статут на дружеството/организацията.
  • Документ за самоличност на Упълномощения представител на юридическото лице (или на лицето, овластено да го представлява).
  • Нотариално заверено пълномощно по образец на БОРИКА - нужно е само, в случай че юридическото лице желае да упълномощи представител, който да го представлява пред ДКУУ за издаване и получаване на Удостоверения.

Професионално КУУЕП се издава на Титуляр - физическо лице, което е асоциирано с юридическо лице и удостоверява електронната идентичност на Титуляря на подписа и връзката на Титуляря с публичния му ключ в удостоверението.

За издаването на това удостоверение се изисква лично присъствие пред РО/МРС на Титуляря или упълномощено от него лице при проверка на неговата самоличност от Доставчика.

Процедурата по идентификация включва представяне на доказателства за самоличността на Титуляря и за упълномощаването и тяхната проверка.

Проверката на искането за издаване на Професионално КУУЕП осигурява най-високо ниво на сигурност по отношение на идентичността на Титуляря, връзката му с публичния ключ и асоциирането му с юридическото лице.

В искането за издаване на Професионално КУУЕП на физическо лице, асоциирано с юридическо лице се посочва и лицето, което Титуляря представлява. Проверява се и идентичността и на това лице.

Свържете се с нас

Централно управление

София 1612
бул. "Цар Борис III" №41
и-мейл: office

Вижте всички офиси


Последвайте ни:

Изгубен или откраднат подпис

При изгубен или откраднат подпис - за временно спиране за 48 часа, позвънете на

За окончателно прекратяване на подписа посетете наш офис.

Имате запитване

Вашето запитване беше изпратено успешно!
Въвели сте некоректни данни. Моля, опитайте отново!


* Всички полета са задължителни