English
Search icon

Квалифицирано удостоверяване на време (Qualified Time Stamp)

Удостоверението за време (TimeStamp) е електронна квитанция, която удостоверява съдържанието на електронен документ към даден момент. Квитанциите могат да се използват за отчитане на извършена работа към даден момент, за доказване на авторство към определена дата и други.

B-Trust издава удостоверения за време и извършва проверка на издадените времеви удостоверения.

 

Изберете файл-заявка за удостоверяване на време (*.tsq)

По сериен номер

Въведете номер от Time Stamp Response в десетичен или шестнадесетичен формат. (Номер може да намерите в квитанцията за валидност на електронно подписан документ.)

Изберете файл-oтговор (*.tsr)

Изберете файл-отговор за удостоверяване на време (*.tsr)

Търсене в Публичния регистър Търсене в Публичния регистър Проверка на валидност на удостоверение за електронен подпис Проверка на валидност на удостоверение за електронен подпис Списъци с временно спрени и прекратени удостоверения за електронни подписи Списъци с временно спрени и прекратени удостоверения за електронни подписи Проверка за статус на удостоверение за електронен подпис по протокол OCSP Проверка за статус на удостоверение за електронен подпис по протокол OCSP Подписване на електронни документи с електронен подпис on-line Подписване на електронни документи с електронен подпис on-line
Проверка на е-документи Проверка на е-документи Квалифицирано удостоверяване на време (Qualified Time Stamp) Квалифицирано удостоверяване на време (Qualified Time Stamp) Инсталиране на електронен подпис Инсталиране на електронен подпис Удостоверения на Доставчика на удостоверителни услуги Удостоверения на Доставчика на удостоверителни услуги Смяна на B-Trust имейл паролa Смяна на B-Trust имейл паролa
Live chat iconLive chat