English
Search icon

Квалифицирано удостоверяване на време (Qualified Time Stamp)

Удостоверението за време (TimeStamp) е електронна квитанция, която удостоверява съдържанието на електронен документ към даден момент. Квитанциите могат да се използват за отчитане на извършена работа към даден момент, за доказване на авторство към определена дата и други.

Квалифицираният Електронен Времеви Печат (КЕВП) предоставя калибрирано официално време, което удостоверява по сигурен и проследим начин съществуването на цифрови данни, включително съдържание на електронен документ преди определен момент. Приложено към Квалифициран електронен подпис, КЕВП утвърждава, че електронният подпис е създаден преди момента, указан в КЕВП.

B-Trust издава КЕВП в съответствие с Регламент (ЕС) 910/2014 и стандарта ETSI EN 319 421 Policy and Security Requirements for Trust Service Providers issuing Time-Stamps.

Услугата позволява да се провери дали електронен документ, за който е издаден електронен времеви печат, не е променян след датата и часа на неговото удостоверяване.

Услугата може да бъде интегрирана във Ваша среда с цел автоматизиране на процеса по удостоверяване на време. Моля, свържете се с нас за повече информация.

С нестопанска цел, можете да използвате услугата чрез формата по-долу:

Изберете файл-заявка за удостоверяване на време (*.tsq)

По сериен номер

Въведете номер от Time Stamp Response в десетичен или шестнадесетичен формат. (Номер може да намерите в квитанцията за валидност на електронно подписан документ.)

Изберете файл-oтговор (*.tsr)

Изберете файл-отговор за удостоверяване на време (*.tsr)