English
Search icon

Услуги за бизнеса

Електронна идентификация и подписване в рамките на минути с удостоверителните услуги от БОРИКА

Днес, повече от всякога, бизнесът се нуждае от бързи дигитални решения в ежедневната работа и от надежден начин за идентификация и обслужване на клиенти без физическо присъствие в офис.

Облачните технологични решения на БОРИКА предлагат различни методи на идентификация на клиентите, подписване на документи и бърз достъп до електронни услуги, посредством селфи и заснемане на документ за самоличност.

Правна валидност Сигурност Легитимност
Електронна идентификация

Ключова услуга за привличане на потенциални клиенти от разстояние. Аналог на личната карта.

Представлява онлайн процес, чрез който се проверява предоставената електронна идентичност на физическо лице. БОРИКА в качеството на Доставчик на удостоверителни услуги събира, верифицира и валидира идентификационните данни на физическо лице – клиент на услугата.

Електронната идентификация, предоставена от БОРИКА, може да се осъществи посредством приложението B-Trust Mobile или посредством браузър на компютър или мобилно устройство. Научете повече

ЕЛЕКТРОННО ПОДПИСВАНЕ

Електронното подписване подпомага безхартиените процеси на работа и осигурява бързина при сключването на договори и достъпване на електронни услуги от различен характер.

За да могат клиентите Ви да подписват електронно с облачен КЕП, е необходима интеграция между системите на БОРИКА и Вашите системи за обслужване на клиенти.

Човешки ресурси
Финанси
Административни услуги

Заедно от разстояние: ДИГИТАЛНИ УСЛУГИ В ПОЛЗА НА "ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ"

Добавете квалифицирана удостоверителна услуга към Вашата HR система

В съвременния бизнес обменът на документи изисква все по-голям времеви и финансов ресурс за компаниите, а в условията на дистанционна работа води и до затруднение на работния процес. 

С добавянето на квалифицирана удостоверителна услуга към Вашата HR система Вие получавате не само удобство, но отговаряте на нормативните изисквания и надграждате още едно ниво на сигурност, това на юридическата валидност на цялата документация  - важно предимство при решаване на спорове от правен характер.

Удостоверителните услуги от БОРИКА може да ползвате за:

 • Електронно трудово досие
 • Онлайн подписване на отпуски
 • Онбординг на нови служители
 • Автоматично подписване на документи
 • Електронен архив на документи

Ползите за компанията от внедряването на удостоверителни услуги от БОРИКА:

 • Оптимизиране на процесите по споделяне и подписване на документи, особено в условията на дистанционна работа и привличане на служители
 • Улесняване на комуникацията между работодателя и служителите чрез електронна размяна на документи, без ограничение за място и време
 • Повишаване ефективността на служителите, независимо дали работят в офиса или от разстояние
 • Осигуряване на удобство за служителите в ежедневната работа от разстояние
 • Запазване на корпоративните стандарти в трудовия процес

Ако желаете да получите повече информация за нашите услуги, можете да направите запитване и наш служител ще се свърже с Вас.

B-Trust Mobile можете да изтеглите от:

              

УСПЕШНИЯТ ОПИТ НА БОРИКА С ЕЛЕКТРОННО ТРУДОВО ДОСИЕ

ДЕМО ВИДЕО ЕЛЕКТРОННО ТРУДОВО ДОСИЕ - ФУНКЦИОНАЛНОСТИ В HR СИСТЕМИ, БАЗИРАНИ НА Е-ПОДПИС ОТ БОРИКА

ДЕМО ВИДЕО Автоматизирано подписване с B-Trust Mobile в система за отпуски TimeOff Guru на IBS България 

 

ФинансИ от разстояние: ДИГИТАЛНИ УСЛУГИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПАРИТЕ ВИ

Интеграцията на удостоверителните услуги на БОРИКА в онлайн процесите на компаниите от финансовия сектор предоставят възможност за навременно и качествено обслужване на клиентите от дистанция, в съответствие със законовите изисквания.

Удостоверителните услуги от БОРИКА се прилагат при:

Електронна идентификация

Електронната идентификация е процес на използване на данни в електронна форма за идентификацията на физическо лице. Използва се при онбординг на нови клиенти с цел отпускане на кредити, кредитни карти, откриване на банкови сметки, сключване на застраховки и други онлайн услуги. Клиентите бързо, лесно и удобно се идентифицират дистанционно - само чрез мобилен телефон или през специално уеб приложение в зависимост от избраното техническо решение:

 • Идентификация през мобилното приложение B-Trust Mobile - предоставя възможност трета страна да идентифицира клиент от разстояние, като получи идентификационни данни за него. Необходимо е клиентът да потвърди през мобилното приложение B-Trust Mobile с вече издадения Облачен КЕП предоставянето на лични данни. В резултат, организацията, която изисква идентификацията от клиента, получава подписано от него Удостоверение за електронна идентичност, съдържаща всички нужни данни. Резултатът от всички проверки и събрани данни в процеса по идентификация се предоставят в автоматизиран формат, подходящ за машинна обработка.

 • Идентификация през уеб браузър на мобилно устройство или на компютър - услугата е без аналог на българския пазар към момента. Подходяща е за потребители, които не желаят да се ангажират с притежание на множество приложения от различно естество. Услугата предоставя възможност трета страна да идентифицира клиент от разстояние, като получи идентификационни данни за него. В резултат, организацията, която изисква идентификацията от клиента, получава подписано от него Удостоверение за електронна идентичност, съдържаща всички нужни данни. Резултатът от всички проверки и събрани данни в процеса по идентификация се предоставят в автоматизиран формат, подходящ за машинна обработка.

Отдалечено подписване на документи

 • Подписване с облачен КЕП през мобилно приложение B-Trust Mobile -  издава отдалечено и предоставя дългосрочно средство за автентикация, което може да се ползва както за целите на конкретната предоставена услуга, така и впоследствие за заявяване на други електронни услуги.

 • Подписване с еднократен облачен квалифициран електронен подпис - издава се, след като потребителят е преминал процес на идентификация и се ползва единствено за целите на еднократното подписване на електронни документи, след което не може да бъде използван отново. Освободен е от хардуер, софтуер или каквито и да било други компоненти. Към момента този вид подписване се прилага в проекти с няколко пенсионни компании, като за техните нужди е разработен специализиран уеб портал, който осигурява възможност за електронно генериране и подписване на еднократен електронен подпис.
 • Автоматизирано подписване - услугата е механизъм за автоматизирано подписване на документи, без да е необходимо потвърждаването им чрез ПИН код от страна на клиента. 

Успешни примери от практиката

БОРИКА и ДЗИ
УЕБ идентификация и електронен подпис в застрахователния сектор
Банка ДСК с ново изцяло дигитално решение за бизнеса,
базирано на УЕБ идентификация и еднократен електронен подпис от БОРИКА
Case Study: БОРИКА и ДЗИ - Уеб идентификация и електронен подпис в застрахователния сектор Case Study: БОРИКА и ДСК - ново дигитално решение за бизнеса
Демо видео  
Ако желаете да получите повече информация за нашите услуги, можете да направите запитване и наш служител ще се свърже с Вас.

B-Trust Mobile можете да изтеглите от:

              

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ОТ РАЗСТОЯНИЕ: Електронни услуги за гражданите и бизнеса

Отдалечената идентификация и подписване се прилагат активно в комуникацията на гражданите с държавната и общинска администрация и предлагат:

 • Удостоверяване на самоличност, без физическо присъствие
  Спестява време от посещение на държавни и общински институции, предоставящи услуги по електронен път
 • Лесен достъп до е-услуги
  24/7, независимо от локацията и работното време на организациите
 • Дистанционно подписване и изпращане на документи
  Бърз и удобен онлайн процес, при който документите се подписват и изпращат за секунди, а отсрещната страна ги получава незабавно

По електронен път може да се заявява:

 • Издаване на лични карти и паспорти на български граждани
 • Електронни свидетелства за съдимост
 • Заявление и регистрация на търсещи работа лица
 • Отпускане на месечни помощи за дете до завършване на средно образование
 • Заявление за отпускане на еднократна помощ за ученици, записани в първи клас
 • Отпускане на месечна целева помощ при обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка
 • и още много други е-услуги и справки.

Електронни услуги могат да се ползват чрез:

Ако желаете да получите повече информация за нашите услуги, можете да направите запитване и наш служител ще се свърже с Вас.

B-Trust Mobile можете да изтеглите от:

              

ДЕМО ВИДЕО ЗА ДОСТЪП ДО Е-УСЛУГИ НА МВР С ОБЛАЧЕН ЕЛЕКТРОНЕН ПОДПИС B-TRUST

Демо видео за използване на облачен електронен подпис B-Trust при вход в EGOV.BG "Моето пространство"