English
Search icon

Услуги за бизнеса

Електронна идентификация и подписване в рамките на минути с удостоверителните услуги от БОРИКА

Днес, повече от всякога, бизнесът се нуждае от бързи дигитални решения в ежедневната работа и от надежден начин за идентификация и обслужване на клиенти без физическо присъствие в офис.

Облачните технологични решения на БОРИКА предлагат различни методи на идентификация на клиентите, подписване на документи и бърз достъп до електронни услуги, посредством селфи и заснемане на документ за самоличност.

Правна валидност Сигурност Легитимност
Електронна идентификация

Ключова услуга за привличане на потенциални клиенти от разстояние. Аналог на личната карта.

Представлява онлайн процес, чрез който се проверява предоставената електронна идентичност на физическо лице. БОРИКА в качеството на Доставчик на удостоверителни услуги събира, верифицира и валидира идентификационните данни на физическо лице – клиент на услугата.

Електронната идентификация, предоставена от БОРИКА, може да се осъществи посредством приложението B-Trust Mobile или посредством браузър на компютър или мобилно устройство. Научете повече

ЕЛЕКТРОННО ПОДПИСВАНЕ

Електронното подписване подпомага безхартиените процеси на работа и осигурява бързина при сключването на договори и достъпване на електронни услуги от различен характер.

За да могат клиентите Ви да подписват електронно с облачен КЕП, е необходима интеграция между системите на БОРИКА и Вашите системи за обслужване на клиенти.

За "Човешки ресурси"
За "Финанси"

Заедно от разстояние

Добавете квалифицирана удостоверителна услуга към вашата HR система. 

В съвременния бизнес обменът на документи изисква все по-голям времеви и финансов ресурс за компаниите, а в условията на дистанционна работа води и до затруднение на работния процес. 

С добавянето на квалифицирана удостоверителна услуга към Вашата HR система Вие получавате не само удобство, но отговаряте на нормативните изисквания и надграждате още едно ниво на сигурност, това на юридическата валидност на цялата документация  - важно предимство при решаване на спорове от правен характер.

Удостоверителните услуги от БОРИКА може да ползвате за:

 • Електронно трудово досие
 • Онлайн подписване на отпуски
 • Онбординг на нови служители
 • Автоматично подписване на документи
 • Електронен архив на документи

Ползите за компанията от внедряването на удостоверителни услуги от БОРИКА:

 • Оптимизиране на процесите по споделяне и подписване на документи, особено в условията на дистанционна работа и привличане на служители
 • Улесняване на комуникацията между работодателя и служителите чрез електронна размяна на документи, без ограничение за място и време
 • Повишаване ефективността на служителите, независимо дали работят в офиса или от разстояние
 • Осигуряване на удобство за служителите в ежедневната работа от разстояние
 • Запазване на корпоративните стандарти в трудовия процес

Ако желаете да получите повече информация за нашите услуги, можете да направете запитване и наш служител ще се свърже с Вас.

B-Trust Mobile можете да изтеглите от:

         

Финансови услуги от разстояние

С интеграцията на удостоверителните услуги на БОРИКА във Вашите процеси, крайните Ви клиенти получават навременно и качествено обслужване от дистанция

Електронната идентификация е ключова за привличане на потенциални клиенти, без физическото им присъствие, както и за процесите KYC - Know Your Customer (Познай своя клиент) - особено важни за компаниите от финансовия, банковия и застрахователния сектор.

Удостоверителните услуги от БОРИКА може да ползвате за:

ЕЛЕКТРОННА ИДЕНТИФИКАЦИЯ

Електронната идентификация е процес на използване на данни в електронна форма за идентификацията на лица, които данни представляват по уникален начин дадено физическо лице. Използва се при онбординг на нови клиенти с цел отпускане на кредити, кредитни карти, откриване на банкови сметки и други услуги. Клиентите бързо, лесно и удобно се идентифицират дистанционно - само чрез мобилен телефон или през специално уеб приложение, в зависимост от избраното от Вас техническо решение:

 • Идентификация през мобилното приложение B-Trust Mobile

Услугата предоставя възможност трета страна да идентифицира клиент от разстояние, като получи идентификационни данни за него. Необходимо е клиентът да потвърди през мобилното приложение B-Trust Mobile с вече издадения Облачен КЕП предоставянето на лични данни. В резултат, организацията, която изисква идентификацията от клиента, получава подписано от него Удостоверение за електронна идентичност, съдържаща всички нужни данни. Резултатът от всички проверки и събрани данни в процеса по идентификация се предоставят в автоматизиран формат, подходящ за машинна обработка.

 • Идентификация през уеб браузър на мобилно устройство или на компютър

Услугата е без аналог на българския пазар към момента. Подходяща е за потребители, които не желаят да се ангажират с притежание на множество приложения от различно естество. Услугата предоставя възможност трета страна да идентифицира клиент от разстояние, като получи идентификационни данни за него. В резултат, организацията, която изисква идентификацията от клиента, получава подписано от него Удостоверение за електронна идентичност, съдържаща всички нужни данни. Резултатът от всички проверки и събрани данни в процеса по идентификация се предоставят в автоматизиран формат, подходящ за машинна обработка.

ОТДАЛЕЧЕНО ПОДПИСВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ

 • Подписване с облачен КЕП през мобилно приложение B-Trust Mobile

Подписът се издава отдалечено и предоставя дългосрочно средство за автентикация, което може да се ползва както за целите на конкретната предоставена услуга, така и впоследствие за заявяване на други електронни услуги.

 • Подписване с еднократен облачен квалифициран електронен подпис

Еднократният електронен подпис е с ограничена валидност и се издава единствено за целите на еднократното подписване на електронни документи, след което не може да бъде използван отново. Подписът е освободен от хардуер, софтуер или каквито и да било други компоненти и се издава, след като потребителят е преминал процес на идентификация. За потвърждаване на издаване и подписване с еднократен ОКЕП се изпраща ПИН код чрез SMS към предоставения от Потребителя мобилен телефонен номер.

Подписване с еднократен електронен подпис към момента се прилага в проекти с няколко пенсионни компании, като за техните нужди е разработен специализиран уеб портал, който осигурява възможност за електронно генериране и подписване на еднократен електронен подпис.

 • Автоматизирано подписване

Услугата е механизъм за автоматизирано подписване на документи, без да е необходимо потвърждаването им чрез ПИН код от страна на клиента. За целта се изпраща заявка за съгласие към Титуляря на удостоверението, който потвърждава и подписва електронно заявката чрез въвеждане на ПИН кодът на удостоверението. На база на подписаната от собственика на удостоверението заявка за съгласие, документите се изпращат за автоматизирано подписване без да е необходимо потвърждение от страна на клиента за всеки един от тях през мобилното приложение.

Live chat iconLive chat