English
Search icon

Удостоверения за автентичност на уебсайт (организация) (OVC SSL)

Удостоверение за автентичност на уебсайт (организация) се издава на Потребител - юридическо лице и удостоверява електронната идентичност и акредитацията на Потребителя с високо ниво на сигурност за браузърния клиент, че уебсайтът който достъпва е собственост на организацията идентифицирана в удостоверението.

Тип Валидност Цена с ДДС
Организация 1 година 90 лв.
Организация - wildcard certificate 1 година 180 лв.
Необходими документи
Издаване
Приложения

1. Титулярят/Администраторът попълва on-line искане за издаване на Удостоверение за автентичност на уебсайт (организация), в зависимост от статуса на Титуляря - физическо или юридическо лице.

2. Титулярят или негов упълномощен представител лично представя в офис на Доставчика следните документи:

  • Ако Титулярят на сървъра е физическо лице, представя документ за самоличност – оригинал.
  • Ако Титулярят е юридическото лице - документи, доказващи правния му статут:
  • Удостоверение за вписване в Търговския регистър или друг документ, удостоверяващ правния статус на Титуляря;
  • Нотариално заверено пълномощно по образец на БОРИКА - в случай, че Титулярят упълномощи свой представител да го представлява пред Доставчика за издаване и получаване на удостоверението. Образец на пълномощно може да намерите в секцията "Документи".
  • Доказателство за регистрирано домейн име и право за ползването му (копие на договор и/или фактура с подпис „Вярно с оригинала”, дата и печат).

За издаването на това удостоверение се изисква лично присъствие пред РО/МРС на Потребителя или упълномощено от него лице за изпълнение на процедурата по идентификация от страна на Доставчика. Процедурата по идентификация включва представяне на доказателства за притежание на домейна, хостващ уебсайта на Потребителя, както и доказателства за идентичността на Потребителя и упълномощеното лице и тяхната проверка.

Доставчикът проверява съществуването на домейна и неговата принадлежност за Потребителя. Проверката се извършва в някои от следните сайтове:

Издаването на удостоверението се предхожда от регистриране на искане от страна на Потребителя пред РО/МРС на Доставчика.

В искането за издаване на удостоверението за автентичност на уебсайт (организация) се посочва и лицето, което представлява Потребителя. Проверява се и идентичността и на това лице.

Доставчикът използва всички позволени средства за да провери информацията, която ще се удостовери чрез издаването на удостоверение за автентичност на уебсайт (организация), включително чрез използване на национални публични регистри – Търговски регистър, регистър БУЛСТАТ, други публични регистри на организации/сдружения с нестопанска/идеална цел, както и съществуването на домейна и неговата принадлежност за Потребителя.

Удостоверение за автентичност на уебсайт (организация) се използва да идентифицира притежателя на домейн и акредитацията на лицето (Потребителя) с достатъчно ниво на сигурност за браузърния клиент, че достъпвания от него уебсайт е собственост на лицето, което е идентифицирано в удостоверението

Свържете се с нас

Централно управление

София 1612
бул. "Цар Борис III" №41
и-мейл: office

Вижте всички офиси


Последвайте ни:

Изгубен или откраднат подпис

При изгубен или откраднат подпис - за временно спиране за 48 часа, позвънете на

За окончателно прекратяване на подписа посетете наш офис.

Имате запитване

Вашето запитване беше изпратено успешно!
Въвели сте некоректни данни. Моля, опитайте отново!

* Всички полета са задължителни